Tłumacz przysięgły – co warto wiedzieć.

Zawód tłumacza przysięgłego w naszym kraju reguluje ustawa, a każdy kto wykonuje ten zawód znajduje się na powszechnie dostępnej liście na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Praca w tym zawodzie jest związana z takimi czynnościami jak:

  • sporządzanie i poświadczanie tłumaczeń z języków obcych na polski i odwrotnie,

  • sprawdzanie i poświadczania tłumaczeń, które sporządziły inne osoby,

  • przygotowywanie poświadczonych odpisów dokumentów w języku obcym,

  • sprawdzanie i poświadczanie odpisów pism, przygotowanych w danym języku obcym przez inne osoby,

  • tłumaczenia ustne.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Aby móc sporządzać tłumaczenia przysięgłe online i pracować jako tłumacz konieczne jest spełnienie wszystkich warunków szczegółowo opisanych w ustawie, a zatem po pierwsze być osobą fizyczną, a także być obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej lub posiadać obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Po drugie, warunkiem koniecznym jest umiejętność posługiwania się językiem polskim. Po trzecie, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie można być osobą karana za umyślne przestępstwo, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Oprócz tego należy ukończyć studia wyższe z tytułem magistra na kierunku filologicznym lub magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka, a także pozytywnie zdać egzamin na tłumacza przysięgłego.

Co należy wiedzieć o egzaminie?

Kiedy kandydat do zawodu złoży komplet dokumentów powinien wiedzieć, że od tego czasu do egzaminu upłynie rok. Koszt egzaminu wynosi 800 zł i całą kwotę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia kandydata. Sam egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej.

Zarobki tłumaczy przysięgłych

Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego jest uzależnione od ilości przekładów oraz od języka tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń zleconych przez instytucje państwowe stawki są odgórnie ustalone przez Ministerstwo Finansów, ale kiedy zleceniodawcą jest osoba prywatna, tłumacz może dowolnie ustalać stawki, które najczęściej wahają się od 20 do 40 zł za stronę. Tłumacze znający popularne języki, jak angielski czy niemiecki z pewnością mają niższe ceny niż ci, którzy znają np. chiński czy arabski. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że obecnie nie ma w Polsce tłumacza przysięgłego z języka estońskiego, mimo że Estonia leży stosunkowo blisko naszego kraju.